داستان شبهِ سرور کربلا در اردهال - قالیشویان فین کاشان | مشهد اردهالقالیشویان فین کاشان | مشهد اردهال داستان شبهِ سرور کربلا در اردهال - قالیشویان فین کاشان | مشهد اردهال

مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان

آخرین نگاره ها

خبرنامه

حتی یک مطلب رو هم از دست ندید

ایمیل با www شروع نمیشود !

داستان شبهِ سرور کربلا در اردهال

در روزگـارِ کـهـنـهٔ تاریـخ ایـن دیـار
بـر ما هِلالِ ماه زَمان گشـت رهسپار

بـاقـر روانه کـرد به همراه اهل فین
تا بِه شـود هـمـه اوضـاعِ اهـلِ دیـن

امّـا دریغ دشمـن بی دین بدسـرشت
بر این هـدایـتِ بر حـق خـطـا نوشت

دسـتـور قـتـلِ عـلی را روانـه کـرد
با حکـمِ خـود عـمـلی جـاهـلانه کـرد

زرّینه کفـش با سِپَـهی قصـد او نمود
در این میـانه مردم فیــن را خبر نبود

حـامی شـدند مردمِ خـاوه بر آن امام
کُشتند جُـمـله و ، شـد جنـگ ناتمـام

تا ایـن خـبـر به اهـالـیِ فیـن رسـید
فیـنی شتـاب گونـه به یاری او دویـد

تا شهـرِ اردهـال سـراسیـمه میـدَوَند
با چـوب بر تهـاجُـمِ شـمشیـر میـرَوند

بـر آن امـام ، دَرّهٔ ازنــاوه تـنـگ شـد
با خون، جبیـنِ اُسـوهٔ دُردانه رنگ شـد

هـر سـال ، جمـعهٔ ثـانی زِ مـاهِ مـِهر
بِیـن نمـازِ مـغـرب و پیـدایـشِ سپـهر

خِـیـل عظیـم جمـعـیت از راه میرسـد
آنگه خـروش نعـره به نـاگـاه میرسـد

بر سَر زنان و مویه کنان جامه میدَرَند
سربازِ جان بِکف، زخِطّهٔ فینیـن میبَرَند

امروز بر قـدوم تو ای شـاهِ سَـر جـُدا
سـر می گـذارم و می خواهم از خـُدا

همواره درحریم توباشم به شور و شِین
ای شِبـهِ سـَرورِ کَرب و بَـلا ، حـُسیـن

شاعر: حمید دستانی (قلندر)

 

بدون دیدگاه

    
    بهینه سازی سایت w3eo وب سئو